Podmienky ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

 

podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade s ustanovením § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

 

 1. Prevádzkovateľ: SOFTAX s.r.o.

Moyzesova 816/101-1

017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 015 270

zapísaný v obchodnom registri OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 3599/R

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 

 1. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami ohľadom spracúvania osobných údajov na konateľa prevádzkovateľa a to písomne na adrese sídla spoločnosti, telefonicky – č. 0905 654 110 alebo elektronickou poštou na adrese softax@.slovanet.sk.

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na tieto účely :

 1. uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa (§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona),

 2. vedenie účtovníctva prevádzkovateľa (§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona).


 1. Doba spracúvania osobných údajov je určená na 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak osobitný zákon neustanovuje dlhšiu dobu.

 

 1. Získané osobné údaje v celom rozsahu budú v postavení sprostredkovateľa spracúvať

 • Google - Google Analytics

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o. - kuriérske služby a doručenie iformácii pre klientov a informačný systém sprostredkovateľa

 • Slovenská Pošta, a.s. - doručovanie zásielok a doručenie informácii pre klientov a informačný systém sprostredkovateľa

 

 1. Spracúvanie osobných údajov podľa bodu 3. písm. a) je potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú za predpokladu, že :

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu 16.,

  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa ustanovenia § 15 ods. 1 Zákona.

 

 1. Dotknutá osoba nemá právo na výmaz osobných údajov ak je ich spracúvanie potrebné na:

  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

  2. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania alebo

  5. na uplatnenie právnych nárokov.

 

 1. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

 1. Dotknutá osoba má pravo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ :

  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 16., a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,

  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právnych nárokov

  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 1. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie okrem uchovávania bez súhlasu dotknutej osoby.

 2. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak je to technicky možné a súčasne sa osobné údaje sa spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákon a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe :

  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo

  2. z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

  3. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

 

 1. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu 16. písm. c), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

 

 1. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom ako ho udelila. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 

 1. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.