Obchodné podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a spoločnosťou SOFTAX s.r.o., so sídlom Moyzesova 816/101-1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 015 270, IČ DPH: SK2020110961, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli Sro, vo vložke 10381/S, ako predávajúcim a prevádzkovateľom (ďalej len „predávajúci“), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu https://pedig.sk/ (ďalej len „obchod“).

 

 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

 

 1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, resp. obchodné meno, bydlisko, resp. miesto podnikania, IČO, IČ DPH – ak je pridelené, miesto dodania, kontaktná osoba, telefónne číslo, e-mailová adresa), zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky (vrátane DPH), spracovaný systémom obchodu.

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou podľa bodu 1, v znení zverejnenom na internetovej stránke https://pedig.sk/ v čase odoslania elektronickej objednávky a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

II.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

 1. Každá prijatá elektronická objednávka sa považuje za záväzný návrh kúpno-predajnej zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka.

 2. Za akceptáciu objednávky sa považuje odoslanie potvrdzujúceho e-mailu systémom elektronického obchodu. Objednávka zrušená kupujúcim do 24 hodín od jej doručenia, sa považuje za nedoručenú (neplatnú).

 3. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky s cenou objednaného tovaru vyššou ako 200 € alebo s nákladmi na dodanie tovaru vyššími oproti štandardným nákladom na dodanie tvaru podľa článku VII. týchto VOP, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky aj iným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia takejto autorizácie kupujúcim alebo jej nerealizovaním v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia autorizačnej výzvy predávajúceho, považuje sa objednávku za nedoručenú (neplatnú).

 4. Kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzavretú dňom odoslania potvrdzujúceho e-mailu podľa bodu 2. tohto článku.

 

III.

Dodacie podmienky a termíny

 

 1. Predávajúci realizuje dodanie tovaru najmä prostredníctvom podnikateľských subjektov, ktoré poskytujú doručovateľské služby, resp. služby kuriéra (ďalej len „prepravca“). Po predchádzajúcej dohode s kupujúcim je možné dodanie tovaru aj iným spôsobom, ktorého náklady nie sú neprimerane vysoké oproti štandardnému spôsobu dodania.

 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prepravcovi alebo priamo kupujúcemu.

 3. Po zabalení a expedovaní objednaného tovaru predávajúci označí objednávku v systéme obchodu ako expedovanú. Informácia je po prihlásení kupujúceho automaticky prístupná v obchode https://pedig.sk/ pri každej objednávke zvlášť. Zároveň je kupujúcemu odoslaný informačný e-mail.

 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

 5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu spravidla do 6 dní odo dňa doručenia elektronickej objednávky, prípadne v inej lehote po dohode s kupujúcim. Pokiaľ to vzhľadom na rozsiahlosť objednávky alebo iné dôvody na strane predávajúceho nie je možné, predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote, najneskôr však do 30 dní od doručenia objednávky. O týchto skutočnostiach predávajúci kupujúceho informuje e-mailom alebo telefonicky bez zbytočného odkladu.

 6. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v bežných použitých obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody s kupujúcim vyplývajú špeciálne požiadavky na balenie.

 7. Vzhľadom na špecifické vlastnosti predávaného prírodného materiálu (pedig) môže byť v balení rozdiel v hmotnosti až 7 %. V prípade tovarov, ktorých sa táto možnosť týka, je táto skutočnosť uvedená pri jednotlivých tovaroch v katalógu obchodu.

 

IV.

Kúpna cena a platby

 

 1. Kupujúci má v systéme obchodu možnosť voľby medzi úhradou kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na príslušnej faktúre a zaplatením kúpnej ceny pri prevzatí tovaru prepravcovi (dobierka).

 2. V prípade úhrady kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, je kúpna cena splatná najneskôr v deň uvedený na faktúre ako deň splatnosti faktúry a v tento deň musí byť kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Lehota splatnosti je 10 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

 3. V prípade doručenia tovaru na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru od prepravcu a jej zaplatenie prepravcovi v hotovosti alebo bezhotovostne (platobný terminál) je nevyhnutnou podmienkou vydania tovaru prepravcom kupujúcemu.

 4. Ak celková kúpna cena objednaného tovaru vrátane DPH prevyšuje 200 €, predávajúci môže od kupujúceho požadovať zaplatenie zálohy až do výšky celej kúpnej ceny vopred. Zaplatená záloha sa po dodaní tovaru započíta na kúpnu cenu. V prípade odmietnutia zaplatiť zálohu vopred, považuje sa objednávka za nedoručenú (neplatnú).

 5. Pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, môže predávajúci požadovať zaplatenie úrokov z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v zákonnej výške.

 

V.

Zľavy

 

 1. Ak celková kúpna cena podľa objednávky prevyšuje 70 €, ku kúpnej cene sa neúčtujú expedičné náklady podľa čl. VII. týchto VOP. Neplatí pre dodávky do zahraničia.

 2. Ak celková kúpna cena podľa objednávky prevyšuje 100 €, kupujúcemu sa okrem zľavy podľa bodu 1., poskytuje zľava vo výške 3 % z celkovej sumy tejto objednávky

 3. Ak celková kúpna cena podľa objednávky prevyšuje 150 €, kupujúcemu sa okrem zľavy podľa bodu 1., poskytuje zľava vo výške 5 % z celkovej sumy tejto objednávky.

 4. Ak celková kúpna cena podľa objednávky prevyšuje 200 €, kupujúcemu sa okrem zľavy podľa bodu 1., poskytuje zľava vo výške 7 % z celkovej sumy objednaného materiálu na pletenie (pedig) v tejto objednávke a zľava vo výške 5% zľava z celkovej sumy objednaného ostatného tovaru v tejto objednávke.

 5. Ak celková kúpna cena podľa objednávky prevyšuje 300 €, kupujúcemu sa okrem zľavy podľa bodu 1., poskytuje zľava vo výške 10 % z celkovej sumy objednaného materiálu na pletenie (pedig) v tejto objednávke a zľava vo výške 5% zľava z celkovej sumy objednaného ostatného tovaru v tejto objednávke.

 6. Ak kupujúci objednáva tovar za účelom ďalšieho predaja alebo použitia na kurze, môžu predávajúci s kupujúcim na základe podnetu kupujúceho, dohodnúť zľavu z kúpnej ceny v inej výške, na ktorú však kupujúci nemá právny nárok.

 

VI.

Záruka, reklamácie, odstúpenie od zmluvy

 

 1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací list a v prípade dodania tovaru spotrebiteľovi aj ako potvrdenie o uzavretí zmluvy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry a súčasne neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy je informácia predávajúceho v zmysle § 3 ods. 5 citovaného zákona a poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov), je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim, a to aj bez uvedenia dôvodu, v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť jednoznačne formulovaným vyhlásením, na ktoré môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke https://pedig.sk/ a tiež je prílohou faktúry. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na adresu softax@slovanet.sk.

 3. Predávajúci po odstúpení kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy, vráti kupujúcemu - spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky zaplatené platby, najmä kúpnu cenu vrátane expedičných nákladov zaplatených kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 4. Kupujúci - spotrebiteľ je povinný po odstúpení od zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo ním na ten účel poverenej osobe. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo ním poverenej osobe, znáša kupujúci – spotrebiteľ. Kým tovar nie je predávajúcemu doručený späť alebo kým predávajúcemu kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi zaplatené platby podľa bodu 3. tohto článku.

 5. Kupujúci – spotrebiteľ by mal tovar vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, ak je to možné v pôvodnom obale, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 6. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak to vyplýva zo zákona (§ 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov), najmä ak predmetom kúpnej zmluvy je

 7. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 8. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 9. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 10. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 619 a nasl. OZ), resp. v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka pokiaľ kupujúcim nie je spotrebiteľ.

 11. Kupujúci – spotrebiteľ môže reklamovať dodaný tovar v súlade so zákonom písomne na adrese sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese softax@slovanet.sk, pričom v reklamačnom oznámení uvedie jednoznačne a výstižne tvrdené vady tovaru, ak je to možné pripojí fotografie tovaru a uvedie návrh vybavenia reklamácie.

 12. Predávajúci vybavuje reklamácie tak, aby bez zbytočného odkladu bola reklamácia vybavená zmierlivo.

 

VII.

Expedičné náklady

 

 1. V prípade doručenia tovaru prepravcom v rámci Slovenskej republiky a úhrade kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, predávajúci účtuje expedičné náklady vo výške 3,5 € za každú objednávku.

 2. V prípade doručenia tovaru prepravcomv rámci Slevenskej republiky na dobierku, predávajúci účtuje expedičné náklady vo výške 4za každú objednávku.

 3. Ak pri doručení v rámci Slovenskej republiky celková kúpna cena podľa objednávky prevyšuje 70 € (čl. V. bod 1. týchto VOP) a pri prevzatí tovaru kupujúcim v mieste sídla predávajúceho po predchádzajúcej dohode, predávajúci expedičné náklady neúčtuje

 4. Dodávky do Rakúska, Maďarska a Česka sú možné iba pri platbe vopred na účet. Expedičné náklady v tom prípade sú 13€ za balík. Dodávky do iných krajín sú riešené individuálne s plnou prefakturáciou prepravných nákladov a platbou vopred na účet.

 

VIII.

Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke https://pedig.sk/shop.asp. V znení platnom v deň akceptácie objednávky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súčasne bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto „VOP“, v znení podľa tohto bodu.

 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito „VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

 3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výhradne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informačné povinnosti podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. predávajúci plní zverejnením zákonom požadovaných informácii na internetovej stránke http://tvorime.inshop.sk.

 4. Prípadné spory medzi stranami, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť zmierlivo vzájomnou dohodou. Ak takéto riešenie nebude možné, príslušným na riešenie sporu bude všeobecný súd príslušný podľa procesnoprávnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Predávajúci nevyužíva a neakceptuje riešenie sporov alternatívnou formou, teda v rozhodcovskom konaní alebo mediáciou.

 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 01. febrára 2020